Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto Zásady jsou účinné od 1. září 2020 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“).

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PRESTIGE PHOTO s.r.o., IČ: 271 63 105, se sídlem Blattného 2342/15, 15800 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101099  (dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou:
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

 

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají kupní smlouvu přes správcův e-shop, aby si tímto způsobem objednali fotografie nebo jiné produkty nabízené správcem; rovněž se to týká osob, které se nechávají správcem vyfotografovat na základě smlouvy o dílo uzavřené se školou či jiným objednatelem;  ale v omezené míře také návštěvníků internetových stránek správce a našich dodavatelů a smluvních partnerů.

Základní pojmy - Osobní údaj

Osobním údajem se rozumí cokoli, co identifikujeme jako konkrétní osobu nebo by to bylo ke konkrétní osobě legální formou přiřaditelné zejména pak:

 • e-mail
 • telefonní číslo
 • jméno (ve spojení s jinými údaji – drtivá většina lidí má svého jmenovce)
 • fotografie
 • adresa
 • aktuální poloha
 • IP adresa
 • některé cookies
 • historie objednávek, prohlížené zboží v e-shopu (pokud to lze navázat na IP adresu)
 • kombinace obecnějších údajů (levák, muž, žijící v Českém Krumlově, 4 děti, věk 25-35 let)

 

Zákonné důvody zpracování

Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku, potřebujeme ze zákonných důvodů pro zpracování (viz čl. 6 GDPR) některé osobní údaje. Potřebujeme:

 • souhlas – svobodný, informovaný, konkrétní, jednoznačný projev vůle
 • souhlas k plnění smlouvy – zákazník při poptávání služeb nebo vytvoření objednávky na e-shopu musí uvést osobní údaje pro naplnění smlouvy
 • oprávněný zájem – přímý marketing současným zákazníkům a logování IP adres na serveru kvůli detekci podvodů a chyb serveru

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů, jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon a email) a pořízené fotografie, jakož i další údaje potřebné pro plnění smlouvy. Zpracování fotografií spočívá zejména z jejich pořízení, grafických úpravách a tisku za účelem splnění smlouvy. 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Právu na přístup- můžete nás kdykoliv vyzvat a  do 14 dnů, Vám zašleme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, můžete pak omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, do 30 dní, tak provedeme.
 • Právo na výmaz (být zapomenut)
  Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. 
 • Právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
  E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
 • Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy;
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • zajišťující marketingové služby;
 • zajišťující odborné konzultační služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci;
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu;
 • Facebook, Google;
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti;
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb;
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty.

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování disků, kde jsou data uložena. Antivirové opatření, server a zálohy jsou uloženy v sídle správce, nikoliv mimo jeho kontrolu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.